Ισχύουσα Νομοθεσία

Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού

Παρ.3 νόμος υπ’ αριθμόν 361

Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του υπ’ αριθμού 361/69

Παρ.9 υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. Φ.Γ4ε/5258

Τροποποίηση της Γ43/5258 αποφάσεως «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών του υπ΄αριθμού 361/69 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού.

Παρ.1 υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. Υ7/οικ.3971

Προυποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.
& 3215/98 άρθρο 52

Υπουργική απόφαση Αρ. οικ. 3215

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3215/03-06-1998 (ΦΕΚ 655/Β/1998) υπουργικής απόφασης «προυποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.

Υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. Υ3β οικ. 14185

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων τμήματος αισθητικής

Παρ.2 Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 83, άρθρο 1

Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90 όπως ισχύει

Υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. 2356

Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιοτήτων του υπουργείου υγείας και πρόνοιας

Νόμος υπ’ αριθμόν 3204

Διατάξεις που επιτρέπουν και δεν επιτρέπουν σε εργαστήρια αισθητικής

Επιστολή άρθρο 4 & 5

Εθνικό σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

Υπουργική απόφαση Αρ.πρωτ. 2026354/4115/0022

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του συμβουλίου Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 165

Τροποποίηση της Π.Δ 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 373

Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser)

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 18846/13-03-2017 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΣΩΗ465ΦΥΟ-Τ42) με θέμα: «Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser).