Άδεια Εργαστηρίου Αισθητικής

Άδεια Εργαστηρίου Αισθητικής

Υποβάλετε στην διεύθυνση υγειηνής στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται:
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη 546 27

Απαιτούμενα: 

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου
  2.   δύο φωτογραφίες
  3. Eπικυρωμένο αντιγραφο έναρξης απο την αρμόδια ΔΟΥ
  4. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Αισθητικής του  ΠΑΔΑ ή του ΤΕΙ  ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής [μετά την ισοτίμηση του πτυχίου απο το -ΙΤΕ-ΔΟΑΤΑΠ-] ή μέση σχολή παλαιού τύπου.
  5.  Aντίγραφο επικυρωμένο της <άδειας άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού>
  6. Σχεδιάγραμμα κατοχής των χώρων υπογεγραμμένο απο αρχιτέκτονα ή πολ.μηχανικό μέλος του ΤΕΕ.
  7. Βεβαίωση της πυροσβεστικης υπηρεσίας για την πυρασφάλεια.
  8. Λεπτομερή κατάσταση των μηχανημάτων εις διπλούν  μετά των διακριτικών στοιχείων αυτών.
  9. Βεβαίωση του προμηθευτή εις διπλούν ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα απ’ το Υπουργείο Βιομηχανίας και δεν υπερβαίνουν την από τον νόμο καθορισμένη τάση.
  10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αρ. 8 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων[γείωση, συσκευή προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας κ.τ.λ.]

______________________________________________________

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την νομοθεσία.

Νομοθεσία για Εργαστήρια Αισθητικής 

Αίτηση ενδιαφερομένου

Υπεύθυνη δήλωση