Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Υποβάλετε στην διεύθυνση υγειηνής στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται:
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη 546 27
Τηλέφωνο: 231 333 0838

 • Έλληνες υπηκόους 

 1. Αίτηση έναρξης άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού [Στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις Υγείας]
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή απόφαση ισοτιμίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες αρχές αναγνώρισης [Ι.Τ.Ε.  ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ]
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
 4. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 8 euro
 5. Παράβολο χαρτοσήμου  30 euro
 6. Δύο φωτογραφίες 
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ή οποιοδήποτε ταυτοποιητικού εγγράφου.

 • τους Αλλοδαπούς Ξένης καταγωγής & υπηκοότητας

 1. Πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών
 2. Άδεια παραμονής και εργασίας
 3.  Όλα όσα χρειάζονται για τους Έλληνες υπηκόους

 • τους Υπηκόους των κρατών Μελών της Ε.Ε.
 1.  Aπαιτείται άδεια διαμονής 
 2. Όλα όσα χρειάζονται για τους Έλληνες υπηκόους

 • τους Ομογενείς από Τουρκία & Κύπρο

 1. Απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας βάση του Ν.1975/91 άρθρο 17 και Ν.4310/92  άρθρο 36 .παρ. 
 2. Όλα όσα χρειάζονται για τους Έλληνες υπηκόους

 • τους Ομογενείς από την Αλβανία

 1. Aπαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς [ Ε.Δ.Τ.Ο]   
 2. Όλα όσα χρειάζονται για τους Έλληνες υπηκόους

Τα έγγραφα κατατίθενται στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις Υγείας [πρώην Νομαρχιακές Δ/νσεις Υγείας] και η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού λαμβάνεται εντός 10 ημερών.  

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά